ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ


 1. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ.(UPDATED ON 14 JUNE 2019)
  1. ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ (ದರ್ಜೆ- 3) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)
  2. ಕಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ (ದರ್ಜೆ-3) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)
  3. ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕಂ-ಡಾ.ಎಂ. ಆಪರೇಟರ್ (ದರ್ಜೆ-3) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)
  4. ಸಹಾಯಕ (ದರ್ಜೆ-3) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)
  5. ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಿಗ(ದರ್ಜೆ-3) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)
  6. ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ರಕ್ಷಕ (ದರ್ಜೆ- 3) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)
  7. ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕ(ದರ್ಜೆ-4) ) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)
  8. ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕ (ಸ್ವಚ್ಛತೆ) (ದರ್ಜೆ-4) ) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)
  9. ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ)/ ಮಾಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಮಾಲಿ (ದರ್ಜೆ-4) ) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)
  10. ಹವಿಲ್ದಾರ್ (ದರ್ಜೆ-4) ) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)
  11. ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಕ (ದರ್ಜೆ-3) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)
  12. ಹಿರಿಯ ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಕ (ದರ್ಜೆ-3) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)
  13. ಭದ್ರತಾ ಹವಾಲ್ದಾರ್ (ದರ್ಜೆ-3) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)
  14. ಕಾವಲು ಮತ್ತು ಪಹರೆ ನಿರೀಕ್ಷಕ(ದರ್ಜೆ-3) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)
  15. ಸಹಾಯಕ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ (ದರ್ಜೆ-3) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)

Last updated date 14-06-2019 16:35 AM
Custom Search

Sort by:
Relevance
Relevance
Date
Web