ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ


  1. ಅಧಿಸೂಚನೆ: 371 (ಜೆ) ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಸಲಾತಿ
  2. 371 (ಜೆ) ಮೀಸಲಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಆಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ
  3. ಅಧಿಸೂಚನೆ: 371 (ಜೆ) ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಸಲಾತಿ
  4. ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದನುಸಾರ [ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2368/2011 (ಬಿ. ಕೆ. ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣ)] ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು
  5. ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದನುಸಾರ [ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2368/2011 (ಬಿ. ಕೆ. ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣ)] ಪ್ರೊವಿಷನಾಲ್ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು
  6. ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.ಟಿ

Last updated date