ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿಗಮದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು (ದಿನಾಂಕ 31-07-2019 ರಂತೆ)

1 ಘಟಕಗಳು 84
2 ವಿಭಾಗಗಳು 17
3 ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು 165
4 ವಾಹನಗಳು 8657
5 ಅನುಸೂಚಿಗಳು 8248
6 ದೈನಂದಿನ ಸರಾಸರಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 29.54 ಲಕ್ಷ
7 ದೈನಂದಿನ ಸರಾಸರಿ ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯ ರೂ. 942.36 ಲಕ್ಷ
8 ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಚರಿಸಿದ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 30.12 ಲಕ್ಷ
9 ಸಿಬ್ಬಂದಿ 38896
10 ಪ್ರತಿ ಅನುಸೂಚಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಮಾಣ 4.72

Last updated date   21-08-2019 12:45 PM
Custom Search
Sort by:
Relevance
Relevance
Date
Web