ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿಗಮದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು (ದಿನಾಂಕ 31-05-2019ರಂತೆ)

1 ಘಟಕಗಳು 84
2 ವಿಭಾಗಗಳು 17
3 ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು 166
4 ವಾಹನಗಳು 8744
5 ಅನುಸೂಚಿಗಳು 8331
6 ದೈನಂದಿನ ಸರಾಸರಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 29.51 ಲಕ್ಷ
7 ದೈನಂದಿನ ಸರಾಸರಿ ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯ ರೂ. 976.10 ಲಕ್ಷ
8 ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಚರಿಸಿದ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 30.12 ಲಕ್ಷ
9 ಸಿಬ್ಬಂದಿ 38521
10 ಪ್ರತಿ ಅನುಸೂಚಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಮಾಣ 4.62

Last updated date  01-07-2019 03:15 AM
Custom Search
Sort by:
Relevance
Relevance
Date
Web