ಕರಾರಸಾ.ನಿಗಮದ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು (ದಿನಾಂಕ:23-09-2019 ರಂದು)

ಕ್ರ.ಸಂ. ಶ್ರೀಯುತರು ಅಧಿಕಾರಿ / ಅಧಿಕಾರೇತರ
1 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ  ಸಂ. ಸವದಿ,
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ,
ಕರಾರಸಾ.ನಿಗಮ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು 5600027.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಶ್ರೀ ಐ.ಎಸ್.ಎನ್. ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾಆಸೇ
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ)
3 ಶ್ರೀ ಗೌರವ ಗುಪ್ತ, ಭಾಆಸೇ
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು 560001.

ನಿರ್ದೇಶಕರು 
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ)
4 ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿ. ಕಳಸದ, ಭಾಆಸೇ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ಕರಾರಸಾ.ನಿಗಮ., ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು 560027
ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ)
5 ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ. ಶಿಖಾ, ಭಾಆಸೇ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಬೆಂಮನಸಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು 560027

ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ)
6 ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತ ಎಸ್. ಮನ್ನಿಕೇರಿ, ಭಾಆಸೇ
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ),
ಕರಾರಸಾ ನಿಗಮ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು 560027

ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ) 

7 ಶ್ರೀ ಪರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್,
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಸಾರಿಗೆ), 
ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ,
 ಪರಿವಾಹನ್ ಭವನ್, ನಂ:1, ಸಂಸದ್ ಮಾರ್ಗ, 
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ನವದೆಹಲಿ-110001
ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ) 
(ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ)
1 ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕ್ತರು,
ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಡಿ ಎ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,
ನಂ:1, ಆಲಿ ಅಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560001
ಆಹ್ವಾನಿತರು
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ)

Last updated date 13-09-2019 17:30 PM
Custom Search
Sort by:
Relevance
Relevance
Date