ಕರಾರಸಾ.ನಿಗಮದ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು (ದಿನಾಂಕ:01-01-2020 ರಂದು)

ಕ್ರ.ಸಂ. ಶ್ರೀಯುತರು ಅಧಿಕಾರಿ / ಅಧಿಕಾರೇತರ
1 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ  ಸಂ. ಸವದಿ,
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ,
ಕರಾರಸಾ.ನಿಗಮ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು 5600027.
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಶ್ರೀ ಐ.ಎಸ್.ಎನ್. ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾಆಸೇ
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ)
3 ಶ್ರೀ ಅಂಜುಮ್‌ ಪರ್ವೇಜ್, ಭಾಆಸೇ
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು 560001.
ನಿರ್ದೇಶಕರು 
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ)
4 ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿ. ಕಳಸದ, ಭಾಆಸೇ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ಕರಾರಸಾ.ನಿಗಮ., ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು 560027
ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ)
5 ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ. ಶಿಖಾ, ಭಾಆಸೇ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಬೆಂಮನಸಾಸಂಸ್ಥೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು 560027
ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ)
6 ಡಾ. ರಾಮ್‌ ನಿವಾಸ್‌ ಸೆಪಟ್, ಐಪಿಎಸ್, 
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆ),
ಕರಾರಸಾ ನಿಗಮ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು 560027
ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ)
7 ಶ್ರೀ ಪಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳನ್, ಭಾಆಸೇ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ವಾಕರಸಾಸಂಸ್ಥೆ., ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ)
8 ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತ ಎಸ್. ಮನ್ನಿಕೇರಿ, ಭಾಆಸೇ
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ),
ಕರಾರಸಾ ನಿಗಮ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು 560027
ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ) 

9 ಶ್ರೀಮತಿ. ಝಹೀರಾ ನಸೀಮ್, ಕಆಸೇ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಈಕರಸಾಸಂಸ್ಥೆ., ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ)
10 ಶ್ರೀ ಪರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್,
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಸಾರಿಗೆ), 
ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ,
 ಪರಿವಾಹನ್ ಭವನ್, ನಂ:1, ಸಂಸದ್ ಮಾರ್ಗ, 
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ನವದೆಹಲಿ-110001
ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ) 
(ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ)
1  ಶ್ರೀ ವಿ.ಪಿ. ಇಕ್ಕೆರಿ, ಭಾಆಸೇ,
ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕ್ತರು,

ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಡಿ ಎ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,
ನಂ:1, ಆಲಿ ಅಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಆಹ್ವಾನಿತರು
(ಅಧಿಕಾರಿಯುತ)

Last updated date 01-07-2020 03:15 AM
Custom Search

Sort by:
Relevance
Relevance
Date