ಬುಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್


1. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೋದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್
2. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಉಪನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೌಂಟರ್
3. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೌಂಟರ್
4. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ NEKRTC ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೌಂಟರ್
5. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ NWKRTC ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೌಂಟರ್
6 ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೌಂಟರ್

Last updated date