ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) - 2016-17

ಋಣ/ಭಾದ್ಯತೆಗಳು

ಬಂಡವಾಳ 291.89
ಮೀಸಲು ನಿಧಿ 199.27
ಸಾಲ 157.69
ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾಕಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಭಾದ್ಯತೆಗಳು 777.64
ಲಾಭ 0

ಒಟ್ಟು

1426 .49

ಆಸ್ತಿ

ಒಟ್ಟು Block 2460.53
ಬಾಕಿ ಇಳಿತಾಯ 1691.93
ನಿವ್ವಳ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು

768.60

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸದ ಬಂಡವಾಳ 124.11
ಹೂಡಿಕೆಗಳು 0.05
ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ತಿಗಳು,ಸಾಲಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಂಗಡಗಳು 352.25
ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕಂದಾಯ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.61
ಸಂಚಿತ ನಷ್ಟಗಳು 180.87

ಒಟ್ಟು

1426.49


Last updated date