ಸುಸ್ವಾಗತ - ಆಗಲೇ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಿರಾ?ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗಿ | ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ

ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೇಟುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ!

ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆ

ನೂತನ ಬಿಡುಗಡೆ - ಅವತಾರ್ 2.1

KSRTC has implemented new version of Online Passenger Reservation System, AWATAR 2.1. Please contact KSRTC call center (24 hrs) or AWATAR Cell (0700 to 2200 hrs) for assistance in advance booking.

ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳು

Student Passes
Students of recognized schools / colleges are issued free / concessional passes to travel from their residence to the school / college within the limit of 60 Kms. Students are allowed to travel in Mofussil Ordinary, Express services, City and suburban services.


First phase of VTMS- PIS project
Under first phase of VTMS-PIS project, 2000 buses are covered in Bengaluru Central Division for all schedules, Express & above schedules of Ramanagara, Mysuru Rural, Mangaluru & Putturu divisions. Application $ web site is under testing(Beta version).


National Smart Governance Award-2015
KSRTC has won Prestigious National Smart Governance Award-2015 for its 3 projects with 3 awards during the 41st SKOCH Summit on "Transformative Governance" held at India Habitat Centre, New Delhi.


Guest User Booking.
The KSRTC has introduced online booking by guest users (unregistered users) to increase the reach of advance...


Ticket Printout Not Mandatory
Karnataka State Road Transport Corporation (KSRTC) has set an example for other transport entities in the coun ...