ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ


 1. ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ

  1. ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ (ದರ್ಜೆ-III) (UPDATED ON 08 July 2019)
  2. ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ (ದರ್ಜೆ) (ದರ್ಜೆ-3) (UPDATED ON 08 July 2019)
  3. ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ದರ್ಜೆ-2) (UPDATED ON 08 July 2019)
  4. ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ದರ್ಜೆ-1 ಕಿರಿಯ) (UPDATED ON 08 July 2019)
  5. ಮಾರ್ಪಾಡು ಆದೇಶ - ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ(ದರ್ಜೆ-2) (UPDATED ON 08 July 2019)
  6. ಕಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ (ದರ್ಜೆ-III) (UPDATED ON 21 JUNE 2019)
  7. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ (ದರ್ಜೆ-3) (UPDATED ON 12 JULY 2019)
  8. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ (ದರ್ಜೆ-3) (UPDATED ON 12 JULY 2019)
  9. ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (ದರ್ಜೆ-2) (UPDATED ON 12 JULY 2019)
  10. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (ದರ್ಜೆ-1 ಕಿರಿಯ)  (UPDATED ON 12 JULY 2019)
  11. ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ದರ್ಜೆ-1 ಹಿರಿಯ) (UPDATED ON 12 JULY 2019)
  12. ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ದರ್ಜೆ-1 ಆಯ್ಕೆಶ್ರೇಣಿ) (UPDATED ON 12 JULY 2019)
  13. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸಿಬ್ಬಂದಿ) (ದರ್ಜೆ-1 ಉಚ್ಛ ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ) (UPDATED ON 12 JULY 2019)

Last updated date 01-11-2019 03:15 AM
Custom Search

Sort by:
Relevance
Relevance
Date
Web