ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ


 1. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ.(UPDATED ON 19 JULY 2019)
  1. ಸಹಾಯಕ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ (ದರ್ಜೆ-3) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ).
  2. ಕಾವಲು ಮತ್ತು ಪಹರೆ ನಿರೀಕ್ಷಕ(ದರ್ಜೆ-3) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ).
  3. ಭದ್ರತಾ ಹವಾಲ್ದಾರ್ (ದರ್ಜೆ-3) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ).
  4. ಹಿರಿಯ ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಕ (ದರ್ಜೆ-3) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ) 
  5. ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಕ (ದರ್ಜೆ-3) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)
  6. ಹವಿಲ್ದಾರ್ (ದರ್ಜೆ-4) ) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)
  7. ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕ(ದರ್ಜೆ-4) ) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)
  8. ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ)/ ಮಾಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಮಾಲಿ (ದರ್ಜೆ-4) ) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)
  9. ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕ (ಸ್ವಚ್ಛತೆ) (ದರ್ಜೆ-4) ) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)
  10. ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕಂ-ಡಾ.ಎಂ. ಆಪರೇಟರ್ (ದರ್ಜೆ-3) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)
  11. ಸಹಾಯಕ (ದರ್ಜೆ-3) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)
  12. ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಿಗ(ದರ್ಜೆ-3) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)
  13. ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ರಕ್ಷಕ (ದರ್ಜೆ- 3) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)
  14. ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ (ದರ್ಜೆ- 3) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)
  15. ಕಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ (ದರ್ಜೆ-3) (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ)

Last updated date 14-06-2019 16:35 AM
Custom Search

Sort by:
Relevance
Relevance
Date
Web