ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ


 1. ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
  1. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (ದರ್ಜೆ-1 ಕಿರಿಯ)
  2. ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ದರ್ಜೆ-1 ಹಿರಿಯ)
  3. ಮುಖ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ದರ್ಜೆ-1 ಆಯ್ಕೆಶ್ರೇಣಿ)
  4. ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸಿಬ್ಬಂದಿ) (ದರ್ಜೆ-1 ಉಚ್ಛ ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ)
  5. ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ (ದರ್ಜೆ-3)
  6. ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ (ದರ್ಜೆ) (ದರ್ಜೆ-3)
  7. ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ದರ್ಜೆ-2)
  8. ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ದರ್ಜೆ-1 ಕಿರಿಯ)
  9. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ (ದರ್ಜೆ-3)
  10. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ (ದರ್ಜೆ-3)
  11. ಸಹಾಯಕ (ದರ್ಜೆ-3)(ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಮಟ್ಟದ)
  12. ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ರಕ್ಷಕ (ದರ್ಜೆ-3)(ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಮಟ್ಟದ)
  13. ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕಂ-ಡಾ.ಎಂ. ಆಪರೇಟರ್ (ದರ್ಜೆ-3)(ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಮಟ್ಟದ)
  14. ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (ದರ್ಜೆ-2)

Last updated date 01-11-2019 03:15 AM
Custom Search
Sort by:
Relevance
Relevance
Date