ಪಿಎನ್‍ಆರ್ ವಿಚಾರಣೆ

ಸೂಚನೆ:ಪಿಎನ್‍ಆರ್ ವಿಚಾರಣೆ ದಿನಾಂಕ 31 ಜುಲೈ 2016 ರಿಂದ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಟಿಕೇಟುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಷರತ್ತು ಹಾಗೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.